آیا وقت آن رسیده که کمی از موهای خود را کوتاه کنید؟